Regulamin

I. DEFINICJE

 1. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
 2. Strona Internetowa Sklepu – oznacza strony internetowe działające w domenie www.lalilehandmade.pl
 3. Sprzedawca – Renata Staszkiewicz, właścicielka Sklepu Internetowego prowadząca działalność gospodarczą jako RESTO Renata Staszkiewicz, 87-100 Toruń, ul. Bydgoska 102A/18, NIP: 9561003590.
 4. Klient – osoba, firma, organizacja lub inny podmiot, zawierający zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa, umowę sprzedaży lub korzystający z nieodpłatnych usług świadczonych przez Sklep Internetowy.
 5. Towar – produkt mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży, przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu.
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta na odległość między Klientem a Sprzedawcą, na zasadach określonych w Regulaminie.
 7. Dostawa – faktyczna czynność polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę towaru określonego w Zamówieniu.
 8. Rejestracja – czynność wymagana dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 9. Konto Klienta – indywidualny panel uruchomiony przez Sprzedawcę dla każdego Klienta po dokonaniu przez tegoż Klienta Rejestracji.
 10. Nazwa Użytkownika – indywidualne oznaczenie Klienta, wymagane wraz z Hasłem adresem e-mail do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
 11. Hasło – ciąg znaków wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, zabezpieczających dostęp do Konta Klienta.
 12. Dzień roboczy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku poza dniami ustawowo wolnymi od pracy w Polsce.
 13. Dostawca – firmy poprzez które Sprzedawca realizuje Dostawę towaru, czyli np.: Poczta Polska, Inpost, firmy kurierskie, itp.

II. KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów Sklepu Internetowego na stronie www.lalilehandmade.pl/regulamin. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego uruchomionego na Stronie Internetowej Sklepu i dotyczy sprzedaży towarów dokonywanej drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu Internetowego (zgodnie z art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną).
 2. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i jego przestrzegania podczas korzystania ze Sklepu Internetowego.
 3. Warunkiem zawarcia Umowy Sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta. Klient korzystający ze Sklepu Internetowego zobowiązany jest do:
  a. nienaruszania dóbr osobistych i innych praw osób trzecich;
  b. korzystanie z treści zamieszczonych na stronach Sklepu Internetowego jedynie do użytku własnego, określonego w Regulaminie;
  c. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności w sposób nieutrudniający korzystania innym Klientom i administratorowi Sklepu Internetowego;
  d. przestrzegania praw autorskich, praw własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu oraz wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu.
 4. Klient ma zakaz przekazywania treści niezgodnych z prawem oraz powszechnie uważanych za wulgarne, sprzeczne z dobrymi obyczajami lub naruszające dobra osobiste Sprzedawcy lub osób trzecich.
 5. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.
 6. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to:
  a. dostęp do sieci internetowej;
  b. przeglądarka internetowa z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”;
  c. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli.
 7. Sprzedawca używa plików „cookies”, aby zapewnić sprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach Klienta. Każdy Klient ma możliwość wyłączyć pliki „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia. Wyłączenie plików „cookies” może być przyczyną utrudnień lub wręcz braku możliwości korzystania ze Strony Internetowej Sklepu.
 8. Sprzedawca zaleca, aby Klient stosował środki techniczne, które zmniejszają zagrożenia pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione. w szczególności Klient winien stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
 9. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o podanie mu Hasła.

III. ZAKŁADANIE KONTA w SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym nie wymaga Rejestracji.
 2. Rejestracja w Sklepie internetowym jest bezpłatna.
 3. Aby dokonać Rejestracji, Klient:
  a. wypełnia formularz rejestracyjny;
  b. zapoznaje się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu;
  c. ustala indywidualne Hasło.
 4. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. Zgoda jest dobrowolna i nie jest konieczna do zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie usługi Prowadzenie Konta Klienta.
 5. Klient może w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie drogą elektroniczną.
 6. Po zatwierdzeniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje potwierdzenie rejestracji na adres mailowy wskazany w formularzu.
 7. Otrzymanie potwierdzenia jest równoważne z zawarciem umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta i daje Klientowi możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych (poza Nazwą Użytkownika).

IV. ZAKUP TOWARU w SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Dane zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klienta do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym drogą elektroniczną Klient musi posiadać aktywny adres e-mail.
 3. Zamówienia w Sklepie Internetowym Klient może składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub poczty elektronicznej na podany na Stronie Internetowej Sklepu adres e-mail.
 4. Podczas składania zamówienia w Sklepie Internetowym Klient kompletuje zamówienie wybierając polecenie „DODAJ DO KOSZYKA” pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, Klient składa zamówienie, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „KUPUJĘ i PŁACĘ”.
 5. Przed wysyłaniem zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany na stronie Sklepu Internetowego o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 6. Po zawarciu transakcji Klient otrzymuje drogą mailową potwierdzenie warunków Umowy sprzedaży zawierające w szczególności:
  a. nazwę i ilość Towaru będącego przedmiotem Umowy sprzedaży;
  b. cenę Towaru;
  c. koszt Dostawy;
  d. dodatkowe informacje o wszelkich innych kosztach jakie Klient zobowiązany jest uiścić w związku z Umową sprzedaży.
 7. Klient składający zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyła je na adres e-mail podany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu podając w szczególności: nazwę i ilość zamawianego Towaru oraz swoje dane teleadresowe niezbędne do Dostawy.
 8. Klient otrzymuje wiadomość zwrotną, potwierdzającą warunki Umowy sprzedaży w szczególności:
  a. nazwę i ilość Towaru będącego przedmiotem Umowy sprzedaży;
  b. cenę Towaru;
  c. koszt Dostawy;
  d. dodatkowe informacje o wszelkich innych kosztach jakie Klient zobowiązany jest uiścić w związku z Umową sprzedaży.
  Na podstawie powyższych danych podanych przez Sprzedawcę Klient może złożyć zamówienie drogą elektroniczną, określając wybraną formę płatności oraz sposób Dostawy.
 9. Klient ma możliwość złożenia zamówienia indywidualnego, w którym Towar zostanie wykonany według jego specyfikacji. Klient może nadać Towarowi cechy indywidualne określając jego właściwości, w szczególności: rodzaj, formę, kolor, materiał, wzór Towaru, itp. zwracając się do Sprzedawcy o wycenę i bezpłatny projekt zamówionego Towaru poprzez przesyłanie wiadomość elektronicznej na podany przez Sprzedawcę adres e-mail.
 10. Po otrzymaniu wstępnego zamówienia, Sprzedawca przesyła za pośrednictwem e-maila do Klienta informację o zamówieniu indywidualnym podając koszt zamówienia indywidualnego, możliwe formy płatności oraz Dostawy. Klient może zaakceptować przesłaną informację lub odrzucić wysyłając e-mail do Sprzedawcy, ze wskazaniem wybranego sposobu Dostawy i formy płatności.
 11. Złożenie zamówienia poprzez e-mail Sprzedawcy podany na Stronie Internetowej Sklepu stanowi potwierdzenie przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 12. Po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

V. PŁATNOŚCI

 1. Ceny podane na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają kosztów Dostawy oraz wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
  a. przedpłatę poprzez przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 3. Realizacja zamówienia rozpocznie się po wpłynięciu zapłaty na rachunek Sprzedawcy i wysłaniu do Klienta potwierdzenia otrzymania przelewu.
 4. Klient jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w terminie do 14 dni kalendarzowych.
 5. W przypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w podanym terminie, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta. Po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

VI. DOSTAWA

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
 2. Sprzedawca wysyła Towar niezwłocznie w terminie maksymalnie do 10 Dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym Sprzedawcy.
 3. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem wybranego przez klienta Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 4. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy. w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
 5. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

VII. RĘKOJMIA i REKLAMACJE

 1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych. Klient ma prawo do złożenia reklamacji, jeżeli towar ma wadę fizyczną.
 2. Jeżeli po otrzymaniu Towaru Klient znajdzie w nim wady fizyczne powinien zwrócić uszkodzony Towar na adres pocztowy Sprzedawcy. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 3. Do odsyłanego Towaru należy dołączyć opis reklamacji:
  a. rodzaj i datę wystąpienia wady;
  b. dane kontaktowe składającego reklamację.
 4. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
 5. Jeśli reklamacja zostanie przez Sprzedawcę pozytywnie rozpatrzone, Sprzedawca wymieni wadliwy Towar na Towar pełnowartościowy. w przypadku braku możliwości wymiany Towaru na taki sam Sprzedawca zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inny dostępny Towar.
 6. Jeśli uszkodzenie towaru powstało z winy klienta w wyniku uszkodzenia mechanicznego lub normalnego zużycia, reklamacja może nie zostać uznana, ale Sprzedawca zaproponuje odpłatną naprawę produktu w ramach swoich możliwości.

VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Klient, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny
 2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili dostarczenie Towaru Klientowi.
 3. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone przez Klienta w terminie 14 dni kalendarzowych, pisemnie na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi otrzymanie formularza odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 6. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 7. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu. Zwracany Towar nie może nosić śladów użytkowania, nie może być uszkodzony i ma być kompletny.
 8. Sprzedawca ma obowiązek nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Towaru, zwrócić Klientowi wszystkie poniesione koszty, w tym koszty dostawy Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym)..
 9. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Sprzedawcy pokrywa Klient.
 10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz wykonana na indywidualne zamówienie Klienta.

IX. USŁUGI NIEODPŁATNE

 1. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych
 2. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia Konta Klienta. Konto zostanie usunięte do 14 dni kalendarzowych od zgłoszenia żądania.
 3. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa, w szczególności przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi.
 4. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych.
 5. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.
 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie, wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.
 4. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.
 5. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych Klienta, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta.
 6. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 7. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
 8. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.

XI. ROZWIĄZANIE UMOWY (NIE DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY)

 1. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej
 2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.
 3. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
 2. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie.
 3. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 4. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
 6. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.
 7. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu.
 8. Sprzedawca poinformuje Klienta o zmianach na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu poprzez zamieszczenie informacji zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu na Stronie Internetowej Sklepu.
 9. Jeśli Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu powinien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 marca 2018 r.