Obowiązek informacyjny

wynikający z art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Resto Renata Staszkiewicz,
ul. Bydgoska 102A/18,
87-100 Toruń,
NIP 956-100-35-90.
Z administratorem można się kontaktować przez emaile podane na stronach internetowych w domenie lalilehandmade.pl.
Twoje dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu do wysyłki, adresu e-mail, nr telefonu, NIP będą przetwarzane na podstawie Twojej dobrowolnie wyrażonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celach związanych z zakupami na stronach internetowych w domenie lalilehandmade.pl.
Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez okres prowadzenia przez nas domeny internetowej lalilehandmade.pl.
Informujemy, że posiadasz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  • prawo dostępu do treści swoich danych,
  • prawo żądania sprostowania i usunięcia swoich danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  • prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, jednak nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Ci prawo wniesienia w tym zakresie skargi do organu nadzorczego, tj. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub jego ustawowego następcy prawnego.
Twoje dane osobowe przekazujemy tylko podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa lub upoważnionym przez nas podmiotom przetwarzającym dane osobowe w naszym imieniu na podstawie zawartej umowy. W szczególności są to podmioty prowadzące działalność pocztową, kurierską, płatniczą.
Twoje dane nie będą poddane zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym w szczególności profilowaniu.
Twoje dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celach związanych z zakupami na stronach internetowych w domenie lalilehandmade.pl.